Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 13 februari 2022

1. Inleiding

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties met betrekking tot onze producten en diensten. Je bent mogelijk gebonden aan aanvullende contracten met betrekking tot je relatie met ons of producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien enige bepaling van de aanvullende contracten in strijd is met enige bepaling van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van deze aanvullende contracten gelden.

2. Bindend

Door je te registreren bij, of toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze website, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. In bepaalde gevallen kunnen we je ook vragen om expliciet akkoord te gaan.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of langs elektronische weg met ons te communiceren, ga je ermee akkoord en erken je dat we elektronisch met je kunnen communiceren op onze website of door je een e-mail te sturen, en je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan je versturen voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de website.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft, worden geen licenties of enig ander recht verleend onder het auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je geen bronnen op deze website zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, insluiten in een elektronisch medium, wijzigen, overdragen, downloaden, verzenden, er geld mee verdienen, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren in welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

5. Nieuwsbrief

Je kunt onze nieuwsbrief in elektronische vorm doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een bezoek aan onze website.

6. Eigendommen van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen bevatten naar websites van andere partijen. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website worden gelinkt niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van deze derden. Meningen die op die websites worden geuit of materiaal dat op deze websites verschijnt, worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor privacypraktijken of inhoud van deze websites. Je draagt ​​alle risico's verbonden aan het gebruik van deze websites en alle gerelateerde diensten van derden zelf. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade op welke manier dan ook, ongeacht de oorzaak, als gevolg van je bekendmaking aan derden van persoonlijke informatie.

7. Verantwoord gebruik

Door onze website te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te gebruiken voor de beoogde doeleinden en zoals toegestaan ​​door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons en toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en brancherichtlijnen. Je mag onze website of diensten niet gebruiken om materiaal te gebruiken, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) kwaadaardige computersoftware; gegevens die via onze website zijn verzameld gebruiken voor direct marketingactiviteiten, of systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden om deel te nemen aan enige activiteit die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of die de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website verstoort.

8. Idee indienen

Dien geen ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap of andere informatie in die als je eigen intellectuele eigendom kan worden beschouwd en die je aan ons zou willen presenteren, tenzij we eerst een overeenkomst met betrekking tot de intellectuele eigendom of een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. Als je het aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleen je ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om je inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in bestaande of toekomstige media .

9. Beëindiging van het gebruik

We kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment de toegang tot de website of enige dienst daarop wijzigen of stopzetten, tijdelijk of permanent. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die je mogelijk op de website hebt gedeeld. Je hebt geen recht op enige vergoeding of andere betaling, zelfs niet als bepaalde functies, instellingen en/of enige inhoud waaraan je hebt bijgedragen of waarop je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkingsmaatregelen op onze website omzeilen, of proberen te omzeilen.

10. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in deze sectie zal enige garantie beperken of uitsluiten die door de wet wordt geïmpliceerd en waarvan het onwettig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden aangeboden op een "als is" en "als beschikbaar" basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Wij geven geen garantie dat:

  • deze website of onze producten of diensten voldoen aan je eisen;
  • deze website altijd veilig, foutloos en onderbroken er zal zijn
  • de kwaliteit van elk product of dienst die je via deze website hebt gekocht of verkregen, aan je verwachtingen zal voldoen.

Niets op deze website vormt of is bedoeld als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard dan ook. Als je advies nodig hebt, dien je een geschikte professional te raadplegen.

De volgende bepalingen van deze sectie zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot zaken waarvan het voor ons onwettig of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief enige schade voor verlies van winst of inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of database, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door jou of een derde partij, voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van onze website.

Behalve voor zover enig aanvullend contract uitdrukkelijk anders aangeeft, is onze maximale aansprakelijkheid jegens jouw voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de vorm van juridische actie die aansprakelijkheid oplegt ( hetzij in contract, eigen vermogen, nalatigheid, voorgenomen gedrag, onrechtmatige daad of anderszins) zal beperkt zijn tot de totale prijs die je aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of de website te gebruiken. Een dergelijke limiet is in totaal van toepassing op al je claims, acties en rechtsgronden van elke soort en aard.

11. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, moet je mogelijk bepaalde informatie over jezelf verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd nauwkeurig, correct en up-to-date zal zijn.

We nemen je persoonlijke gegevens serieus en doen er alles aan om je privacy te beschermen. Wij zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde informatie. Door ons aan jou verzonden e-mails hebben alleen betrekking op het leveren van overeengekomen producten of diensten.

We hebben een beleid ontwikkeld om eventuele privacyproblemen aan te pakken. Voor meer informatie, zie onze Privacy Statement en onze Cookie beleid.

12. Exportbeperkingen / wettelijke naleving

Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de inhoud of aankoop van de producten of diensten die op de website worden verkocht, illegaal zijn, is verboden. Je mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwet- en regelgeving van Nederland.

13. Affiliate marketing

Via deze Website kunnen wij ons inlaten met affiliate marketing waarbij wij een percentage van of een commissie ontvangen op de verkoop van diensten of producten op of via deze website. We kunnen ook sponsoring of andere vormen van advertentiecompensatie van bedrijven accepteren. Deze openbaarmaking is bedoeld om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot marketing en reclame die van toepassing kunnen zijn, zoals de Amerikaanse Federal Trade Commission Rules.

14. toewijzing

Je mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende toewijzing in strijd met deze sectie is nietig.

15. Schendingen van deze Algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij, als je deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de actie ondernemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, inclusief het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de website, contact opnemen met je internetprovider om te verzoeken dat zij je toegang tot de website blokkeren en/of juridische stappen tegen je ondernemen.

16. Overmacht

Met uitzondering van verplichtingen om hieronder geld te betalen, zal geen vertraging, verzuim of verzuim door een van de partijen om enige van haar verplichtingen hieronder uit te voeren of na te komen, worden beschouwd als een schending van deze Algemene voorwaarden indien en zolang een dergelijke vertraging, mislukking of nalatigheid voortvloeit uit een oorzaak buiten de redelijke controle van die partij.

17. Schadeloosstelling

Je stemt ermee in om ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven met betrekking tot de schending van deze Algemene voorwaarden en toepasselijke wetten, inclusief intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke claims.

18. Verwerping

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en enige Overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie tot beëindiging, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of van enige andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht daarna om elke bepaling af te dwingen.

19. Taal

Deze Algemene voorwaarden zullen uitsluitend in het Engels worden geïnterpreteerd . Alle kennisgevingen en correspondentie zullen uitsluitend in deze taal worden geschreven.

20. Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, samen met onze privacy statement en cookie beleid, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Omnimedia Events namens derden met betrekking tot het gebruik van deze website.

21. Actualisering van deze Algemene voorwaarden

We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Het is je plicht om deze Algemene Voorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen of updates. De datum aan het begin van deze Algemene Voorwaarden is de laatste herzieningsdatum. Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website zijn geplaatst. Gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als een kennisgeving van je aanvaarding om zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden.

22. Keuze van recht en jurisdictie

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. Als een deel of bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijk deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of gehandhaafd voor zover maximaal toegestaan ​​om uitvoering geven aan de strekking van deze Algemene Voorwaarden. De overige bepalingen worden niet aangetast.

23. Contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Omnimedia Events in opdracht van derden.

U kunt contact met ons opnemen over deze Algemene Voorwaarden via onze contact pagina.

24. Download

Ook Download onze algemene voorwaarden als pdf.

Schrijf je in voor onze gratis TradeinCrypto Update

Blijf op de hoogte van het nieuws, achtergronden, analyses, gidsen en meer info. Schrijf je nu gratis in: 
BEVESTIG!
Je kunt onze gratis dagelijkse Update TradeinCrypto op ieder moment opzeggen.